Mystagogia icoanei (vol. 6)

Editura:
Editura:
Platytera

Modelul declarat de autor pentru mystagogia sa iconică este Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul, unde găsim tratate corespondențe între viața divină și cea creată. Aici analogia este întemeiată pe iconicitate și astfel depășește simpla metodă filosofică a analogiei, care în afara unei întemeieri iconice rămâne nemotivată.
Detalii:

Modelul declarat de autor pentru mystagogia sa iconică este Mystagogia Sfântului Maxim Mărturisitorul, unde găsim tratate corespondențe între viața divină și cea creată. Aici analogia este întemeiată pe iconicitate și astfel depășește simpla metodă filosofică a analogiei, care în afara unei întemeieri iconice rămâne nemotivată. Originea Tainei Iconicului este Patemitatea, a cărei revelație constituie miezul psihanalizei creștine, axată pe ideea de filiație și cea de ritual pneumatic... Transpunerea antropologică a învățăturii Sfântului Grigorie Palama despre Ființa și energiile necreate în Dumnezeu – sarcină pe care părintele Dumitru Stăniloae o prezenta ca pe un important deziderat al teologiei creștin-ortodoxe actuale – este dezvoltată de către părintele Ghelasie în mod amplu și acurat, în acord cu gândirea patristică. Mystagogia icoanei devine posibilă prin această unitate a planurilor de existență, fără amestecare și fără separare. „Astfel”, arată Cuviosul de la Frăsinei, „icoana creștină este Hristicul întrupat”, mai presus de inteligibil, iar spiritualitatea creștină poate fi doar „după chipul Bisericii, Chipul Liturghiei Sale”.

Florin Caragiu
Cuprins:

Prefața Editorului. Mystagogia Icoanei sau Despre Chipul Bisericii cel din lăuntru și din afară ... 5

Mystagogia ICOANEI

Introducere. Supraspiritualul ICONIC ... 11

Mystagogia ICOANEI ... 16

FIINȚÃ și ICONIC ... 16 TRIFIINȚIALUL ICONIC al FIINȚEI în Sine ... 17 PATERNITATEA, Originea Tainei ICONICULUl ... 20 Ființa Creată este Iconicul Creat al TEO-ICONICULUI CREATOR ...       27 Perihoreza Ființei Create ... 33 EUL de PERSONALITATE, Taina Comunicabilității ... 36 Eul de Personalitate al Ființei Create ... 39 Taina ICONICULUI Matemității ... 52 Perihoreza DIVIN și Creație, Împlinirea Mystagogiei ICONICULUI ... 58 Corespondențe Supracosmice, Macrocosmice și Microcosmice ... 65 ICONICUL HRISTIC ... 68 Personalizările HRISTICE ICONICE ... 77 Biserica HRISTICÃ, UȘA de Intrare în ICONIC ... 92 EUHARISTIA Liturgică, ICONICUL Posibil al Creației ... 95 ICONICUL de FIINȚÃ și de „ființări” ... 100 Mistica ICONICÃ prin ICONICUL MAICII DOMNULUI ... 102

ISIHASM. Vederea prin Lumina Harică. Mistagogie Filocalică

INTRODUCERE ... 107

PARTEA ÎNTÂI. ISIHASM, VEDEREA PRIN LUMINA HARICÃ (MYSTAGOGIE Mistică) ... 111

DUMNEZEU și Creația Sa, Față în Față ... 111 DUMNEZEIREA este FIINȚA în Sine și Energiile Sale NECREATE HARICE ... 113 TREIMEA FIINȚIALÃ în Sine ... 114 FIINȚA TREIME și Energiile Sale HARICE . 117 Distincția dintre CHIP, FIINȚÃ, IPOSTAS, dintre DEOFIINȚÃ, ÎNRUDIRE, ÎNFIERE, dintre CHIP, FAȚÃ, ASEMÃNARE ... 118 HARUL sunt Energiile FIRII FIINȚIALE prin IPOSTASURILE TREIMICE ... 120 IPOSTASUL este TAINA accesibilității HARICE ... 121 HARUL ne ÎNTÂLNEȘTE cu IPOSTASUL, și IPOSTASUL ne ÎMPÃRTÃȘEȘTE HARUL ... 124 IPOSTASUL este LIBERTATEA dintre CHIP, FIINȚÃ și FIRE, iar HARUL este Libertatea IPOST ASULUI ... 126 FIREA IPOSTATICÃ se transpune în Energiile HARlCE, prin CUVÂNTUL-Izvorâtorul de HAR ... 130 PECETEA HARULUI este PECETEA CUVÂNTULUI, care prin LUCRARE se face PECETEA DUHULUI SFÂNT, iar PECETEA TATÃLUI-DUMNEZEU se face ÎNDUMNEZEIREA-BINECUVÂNTAREA ... 132 TAINA CUVÂNTULUI este IUBIREA în DÃRUIRE, ca LIMBAJ; TAINA DUHULUI este IUBIREA În MIȘCARE ca DRAGOSTE; TAINA TATÃLUI DUMNEZEU este IUBIREA în Sine. HARUL este În specificul TREIMIC: HARUL IUBIRII, al DRAGOSTEI și al DÃRUIRII ... 135 CUVÂNTUL este totodată în RITUALUL SFÂNTULUI DUH și în UNIREA BINECUVÂNTÃRII TATÃLUI, iar HARUL este În această transpunere ... 137 IPOSTASUL este ARÃTAREA FIINȚEI și HARUL este ARÃTAREA IPOSTASULUI ... 141 IPOSTASUL este ACTUL FIRII FIINȚIALE și HARUL este Energia de LUCRARE a FIRII IPOSTATICE ... 142 CUVINTELE IPOSTATICE sunt Originea Rațiunilor HARICE ... 143

PARTEA A DOUA. Creația, CHIPUL FIULUI Lui DUMNEZEU (Parafrazare mistică la Mystagogia Hexameronului Facerii) ... 147

1. Creația este În Originea CHIPULUI FIULUI-LOGOSULUI Lui DUMNEZEU ... 147

2. FIUL FIINȚIAL DUMNEZEIESC Creează mai întâi Chipul de Creație, BISERICA Arhechipală ... 149

3.Firea Creată, Arhechip al MAICII DOMNULUI ... 151

4.ACTUL Creației, CHIP de LITURGHIE A IUBIRII ... ......... 153

5.Creația, ACT al TREIMII DUMNEZEIEȘTI ... 154

6.FIUL, NÃSCUTUL absolut al TATÃLUI, se face NÃSCÃTORUL BISERICII-MAMEI Sale de Creație ... 156

7.ACTUL creației ... 159

8.ACTUL EUHARISTIC ... 168

PARTEA A TREIA. CHIP și ASEMÃNARE (Hexameronul EUHARISTIC) ... 171

1.CHIP și ASEMÃNARE ... 171

2.LOGOSUL ICOANÃ este Hexameronul Euharistiei ... 174

3.LOGOSUL BISERICÃ este MESIA-HRISTOS, FIUL Lui DUMNEZEU Cel Născut din MAICA DOMNULUI-Biserica de Creație ... 176

4. CUVÂNTUL-GLASUL DOMNULUI își Creează mai întâi Biserica de Creație, în care să se Întrupeze-ICONIZEZE ... 177

5. LlTURGHIA Cosmică începe cu Nașterea MAICII DOMNULUI, care să NASCÃ pe HRISTOS Cel Cosmic ... 180

6.ASEMÃNAREA, Rod al CHIPULUI ... 181

7.ARHECHIPUL-PROTOTIPUL ASEMÃNÃRII ... 182

8.TAINA LITURGHIEI EUHARISTICE este în TAINA Chipului Omului ... 186

9. Încă din Rai era AȘTEPTAREA Venirii Lui MESIA-HRISTOS ... 188

10. TAINA VENIRII Lui MESIA este mai întâi Taina NAȘTERII MAICII DOMNULUI, cea prin care să se

ÎNTRUPEZE MESIA ... 193

11. Căderea din Rai oprește și întârzie VENIREA lui MESIA-HRISTOS ... 196

12.Plângerea Creației căzute ... 199

13. ASEMÃNAREA după CHIP, ASEMÃNAREA după FIRE și ASEMÃNAREA după HAR ... 201

14. Creația ca Asemănarea ASEMÃNÃRII CHIPULUI Lui DUMNEZEU ... 204

15.Corespondențele de ASEMÃNARE din Ființa Creată ... 205

16.Limbajul nostru este în distincția dintre FIINȚIALITÃȚI și HARUL acestora ... 207

17. Limbajul Teologiei FIINȚEI prin HAR și Limbajul Teologiei HARULUI prin FIINȚÃ ... 21O

18. ICONIZÃRILE FIINȚIALE și cele HARICE sunt în concordanță-afirmație și fără negație ... 212

19.ICONIZÃRILE în raporturi comparative ... 217

20.Păcatul, anti-asemănarea CHIPULUI ... 231

21.Modelul Mistic Filocalic ... 239

Din PSALMII Pustnicului Neofit ... 242

BIBLIOGRAFIE Selectivă ... 246

Isihasm, Taina CHIPULUI TREIME

ISIHASM, TAINA CHIPULUI TREIME ... 251

1.TAINA CHIPULUI ... 251

2.Apofatic și Catafatic deodată ... 252

3.TAINA CHIPULUI este PERSOANA-IPOSTASUL ... 253

4.CHIPUL purcede FIINȚA și Naște EXISTENȚA ... 254

5.CHIPUL este TRIFIINȚIALITATEA în Sine Însuși ...          255

6.TRIFIINȚIALITATEA UNICULUI CHIP este Însuși CHIPUL ... 256

7. PERSOANA este Însăși TRIFIINȚIALITATEA CHIPULUI ... 259

8.TAINA PERSOANEI este Însăși TAINA FIINȚEI ... 262

9.TRIFIINȚIALITATEA CHIPULUI-PERSOANEI ... 264

10. Reflectările energetice ale TRIFIINȚIALITÃȚII PERSOANEI ... 268

11.VIUL Ființial este Dincolo de Viul Energetic ... 271

12.Antropologie Creștină ... 272

13.CHIPURILE DARURILOR HARICE ale Creației ... 278

14. Configurația Creației este în ARHECHIPUL TREIMII ... 280

15.TRIFIINȚIALITATEA Chipului de Creație ... 281

16.CHIP TRIFIINȚIAL în Dihotomie Suflet și energii ... 284

17.Mistica Chipului de Creație ... 286

18.CHIPUL Lui DUMNEZEU și Chipul de Creație ... 287

19.Chipul MAICII DOMNULUI, TAINA Chipului de Creație ... 290

20. COSMOGONIE Creștină ... 293

Fragment:

10. Corespondențe Supracosmice, Macrocosmice și Microcosmice

Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Mystagogia sa celebră, ne indică niște corespondențe de repere, dintre DIVINUL care Se Revelează și Creația care Primește DIVINUL Revelat. Sfântul Maxim face o sinteză a Reprezentărilor de Revelație DIVINÃ în analogie cu cele de Creație, până la Microcosmosul nostru Personal, care Întrupează atât Supracosmicul DIVIN, cât și Macrocosmosul. El folosește lafel Triadeie, ca Revărsarea DIVINULUI în Ființialitatea de Creație.

Sfântul Maxim ține cont și de contextul spiritual existent, făcând astfel și o sinteză filosofică și Teologică.

Și noi îl luăm ca model pentru Mystagogia noastră ICONICÃ.

Așa, după Sfântul Maxim, DIVINUL se coboară în Creație prin NOUS-ul, Mintea Pură. FIUL Lui DUMNEZEU este NOUS-ul DIVIN care se face totodată Mintea Cosmică și Arhetipul Minții Microcosmice Individuale.

NOUS-ul este ALTARUL și totodată Liturghisitorul DIVINULUI ce „Se face Trup”. NOUS-ul este LOGOSUL DIVIN care Se face Trup, și Trupul DIVINULUI Se face EUHARISTIE.

Această Viziune Liturgică de dimensiuni Cosmice este cea mai minunată Sinteză Teologică a Revelației Creștine.

NOUS-ul, LOGOSUL DIVIN, Creează BISERICA-Trupul Său Cosmic, în care tot El, ca PREOȚIE, face LITURGHIA Cosmică, cu Prelungire până în Microcosmosul Individual și Personal.

Corespondențele Sfântului Maxim sunt grăitoare și Revelatoare.

Misticii Filocalici îl iau de model în URCUȘUL Duhovnicesc. Practica Isihastă merge pe acest „drum” al Minții ce are în sine Pecetea DIVINÃ, care coboară în Biserica Inimii, se Întrupează în Duhul Inimii și astfel Intră în Taina PREFACERII Liturgice, a TRUPULUI ÎNVIAT HRISTIC, UNIRE și EUHARISTIE.

Sfântul Simeon Noul Teolog și Sfântul Grigorie Palama îl continuă pe Sfântul Maxim și îi dau dimensiunile contextului spiritual în Deschidere.

Și noi, de asemenea, îl luăm ca Model pentru Mystagogia noastră ICONICÃ.

Noi mai facem încă o Lărgire. Sfântul Grigorie Palama lărgește pe Sfântul Maxim în Viziunea FIINȚEI care se Revarsă în Energiile Sale HARICE.

Pentru noi cei de astăzi mai este necesară și Deschiderea FIINȚEI prin FIINȚÃ, ca să nu „pierdem” FIINȚA în Energiile Sale.

Sfântul Grigorie Palama concretizează străduința Sfinților Părinți Creștini de a „Deosebi” SUPRANATURA FIINȚIALÃ DIVINÃ de Natura Ființială Creată. Natura Creată nu se poate „amesteca” sau confunda cu Cea DIVINÃ, dar se poate împărtăși prin HAR.

În zilele noastre, este o dublă tendință, o dată de a „separa” complet Ființa de energiile sale și încă o dată de a „absorbi” energiile în Ființă.

Viziune a Creștină nu admite pe niciuna dintre acestea. FIINȚA este REALITATEA în Sine, care se Revarsă total pe Sine în Strălucirile Sale HARICE. HARUL nu se „absoarbe” în FIINȚÃ, ci se Reînnoiește Permanent în Revărsările FIINȚEI.

Dar se poate cădea ușor în considerarea că FIINȚA rămâne un „absolut izolat” de Energiile Sale, ca „cenzura lui Blaga”.

Și mai important pentru noi este „Raportul Ființei noastre Create față de energiile noastre”.

De aceea pentru noi, cei de astăzi, este necesară și o Deschidere a FIINȚEI prin FIINȚA Însăși, prin care apoi să se facă Deschiderea FIINȚEI prin Energiile Sale.

Sfinții Părinți spun că despre FIINȚA în Sine nu se poate vorbi decât atât cât Însăși FIINȚA DIVINÃ Se Revelează pe Sine. Filosofii, și mai mult, susțin că Ființa în sine este „inaccesibilul absolut”.

Revelația Creștină ne vorbește totuși de DUMNEZEIREA în Sine, ca Esență și Natură în Distincțiile TREIMII de IPOSTASURI.

Pe acestea noi le folosim ca „descoperirea” Reperelor de Ființialitate pentru Ființa noastră Creată.

Noi, în Raportul nostru cu DIVINITATEA, trebuie neapărat să Știm Propriile noastre Componente Ființiale, prin care putem să COMUNICÃM.

Modalitatea filosofică adoptată și de Teologie, de a vedea Ființa Creată doar prin Reflectările din „afara” FIINȚEI, este insuficientă pentru noi, cei de astăzi. De aceea, noi încercăm și o Modalitate de a vedea FIINȚA și prin FIINȚA Însăși, păstrând deosebirile dintre FIINȚÃ și Reflectările sale.

Și tocmai această „Lărgire” în FIINȚÃ încercăm noi, fără „afectarea” ei și fără contrazicerea celor deja Relatate despre FIINȚÃ și Reflectările Sale.

Mystagogia noastră ICONICÃ este o „Lărgire” a Mystagogiei Tradiționale, ca necesitate de context spiritual actual, când este „pericolul” uitării FIINȚEI în Energiile Sale, și mai mult, al „confundării” FIINȚEI cu Energiile ei.

Reevaluarea Categoriei de FIINȚÃ este PUTEREA de Spiritualitate Salvatoare pentru noi, cei de astăzi.

Astfel, noi încercăm Căutarea unui „Psihologic de Fond Ființial”, nu de simple reflectări psihice, cum face Psihologia zis științifică.

11. ICONICUL HRISTIC

Am ajuns la Dezvăluirea ICONICULUI propriu-zis, care este ICONICUL HRISTIC.

FIUL Lui DUMNEZEU este Taina PERSOANEI DIVINE care ni se Revelează, care ne dă și nouă, Creației, CHIPUL Lui DUMNEZEU, care Se face EL însuși mai întâi ASEMÃNARE Creată de DIVIN.

FIUL Lui DUMNEZEU este ACTUL Creației, EL, CUVÂNTUL prin care toate s-au făcut.

Din cele anterioare s-a văzut că PERSOANA este Evidența Esenței și Naturii FIINȚEI în Sine, care totodată Renaște în EUL de PERSONALITATE Esența și Natura. De aceea PERSOANA face PERSONALIZÃRILE Esenței-CHIPULUI și Naturii-FIRII. Aceste PERSONALIZÃRI sunt FIINȚIALITÃȚI, nu calități, mare atenție. Filosofic, FIINȚA fiind doar o „Simplă Esență”, tot ACTIVUL este din „flințări-calități”. FIINȚA TREIMI CÃ a Revelației Creștine, având TRIFIINȚIALIT ATEA de Sine, poate avea ACTE FIINȚIALE, care apoi se reflectă și în Actele de calități, ca HAR. De aceea Teologia și Mistica și Psihologia Creștină nu sunt de simple „Însușiri” DIVINE, ci de FIINȚIALITÃȚI DIVINE, care se Revelează Îmbrăcate în HAR.

În PERSOANA HRISTICÃ, noi astfel vedem ACTUL FIINȚIAL al FIULUI Lui DUMNEZEU, care LUCREAZÃ direct și PERSONAL și în Creație. Sunt și unii Teologi care confundă ACTUL PERSONAL tot cu HARUL Energetic. Pentru noi Creația, ACTUL FIINȚIAL nu ne este accesibil direct, ci prin Intermediul HARULUI, dar nu se confundă și nu se amestecă. Noi insistăm mult pe ACTELE FIINȚIALE PERSONA LE, tocmai de a distinge FIINȚA de Energiile Sale și a nu le confunda.”

S-a văzut că FIINȚA în Sine este TRIFIINȚIALITATEA:

Esența         CHIPUL

Natura    FIREA

Predistincția      ARHE-PERSOANA

Supraconținutul      DUMNEZEIREA

Substanța        PERSONALITATEA

Conținutul       PATERNITATEA

Și ARHE-PERSOANA de PATERNITATE TATÃL este Originea TREIMII de PERSOANE DUMNEZEIEȘTI.

TATÃL este Nenăscutul, că este însuși CONȚINUTUL DUMNEZEIRII în Sine. FIUL Se Naște din TATÃL și SFÂNTUL DUH Purcede tot din TATÃL, ca UNICÃ Origine.

Pag. 65 – 69

Preț
Preț 24.00 RON
Discount
Discount 5 %
Preț final
Preț final 22.80 RON
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-973-1873-17-6
Caracteristici:
Numărul de pagini
Numărul de pagini 303
Formatul în cm. (l x L)
Formatul în cm. (l x L) 15 x 21
I.S.B.N.
I.S.B.N. 978-973-1873-17-6
Coperta
Coperta cartonată
Publicat online
2010-02-19
Afișat de
22541 ori
Apreciere
Recomandări: În curând
Adevăr Divin ▷ Librăria
divin.ro
×

Coșul de cumpărături

Titlul
Preț RON
-%
Redus RON
 
Subtotal
Șterge
produs(e) în coș, preț total:

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Golește coșul Finalizează
×

Adăugat în coș

Titlul
Preț
Redus
Preț final
×

Recomandate

41.00 36.90 RON

Carduri CELE PATRU LEGĂMINTE

94.00 84.60 RON

Puterea (Secretul Cartea 2)

11.71 RON

Tarotul Lenormand

60.00 54.00 RON

Theta Healing

72.00 64.80 RON

Corpul nu uită niciodată

85.00 76.50 RON

Opere complete (Neville Goddard)

106.00 95.40 RON

Iubește realitatea exact așa cum este

58.00 52.20 RON

Vrăjitoarea verde

52.00 46.80 RON

Sucul de țelină (Medium medical)

259.00 233.10 RON

Curs de Miracole

158.00 142.20 RON

Vindecare prin detoxificare (Medium Medical)

43.00 38.70 RON

Efectul Umbrei

85.00 76.50 RON

Terapia Teta – Boli și afecțiuni

29.00 26.10 RON

Femei puternice

91.00 81.90 RON

Floarea vieții, volumul I

64.00 57.60 RON

Carduri de înțelepciune: Un set de 64 de carduri

31.00 27.90 RON

Zece mesaje pe care îngerii tăi doresc să le cunoști

57.00 51.30 RON

Vindecarea traumelor din trecut

39.00 35.10 RON

Am murit și m-am descoperit pe mine însămi

46.00 41.40 RON

Puterea este în interiorul tău

Atenție: acest site este în teste și pot exista erori!

Sugestie: Rotiți telefonul pentru a vedea mai multe detalii

Continuă cumpărăturile Preview Coș